Impuls

3.000 entitats socials

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social està formada per 36 federacions i organitzacions que agrupen en conjunt a 3.000 entitats socials.

Càritas Catalunya

 Càritas és un òrgan oficial de l’Església catòlica que treballa per a la acció religiosa, caritativa i social, contra la desigualtat i l’exclusió social. És un pont de solidaritat entre les persones que tenen mitjans –materials, culturals, humans– i els qui en necessiten. Càritas Catalunya agrupa 10 Càritas diocesanes, les quals compten amb una xarxa de prop de 600 Càritas parroquials i interparroquials. Pel fet del coneixement pròxim que té de les necessitats de l’entorn, posa en marxa els equipaments i serveis que veu més necessaris en cada moment.

 

Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat – COCARMI

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) és una associació catalana de la qual formen part: ONCE, COCEMFE CATALUNYA, ECOM, FEPCCAT, FESOCA, ACAPPS, Federació Salut Mental Catalunya , DINCAT, Down Catalunya i FECETC. En conjunt agrupa prop de 700 entitats socials catalanes que actuen en el camp de la discapacitat, amb la voluntat de participar de ple en la vida social i política catalana per defensar els drets de les persones amb discapacitats, que representen gairebé un 9% de la població catalana. 

 

Confederació ECOM

La Confederació ECOM Catalunya és l’ens de referència en l’àmbit català d’ECOM, un moviment associatiu creat el 1971 per les organitzacions de persones amb discapacitat física, 123 a Catalunya, que actua per promoure una major inclusió i qualitat de vida per al col·lectiu, per fomentar l’exercici dels seus drets i per la millora dels serveis i prestacions. També dóna suport a les seves entitats i les representa i en defensa els seus interessos, així com els del col·lectiu en general, davant les Administracions Públiques i els organismes de participació del sector.

Cohabitac

És una Associació de Fundacions que treballa en el món de la promoció d’habitatges socials i de lloguer social. Al llarg dels anys ha construït uns 10.000 habitatges a tot Catalunya i actualment entre les diferents Fundacions associades, n’administren uns 1.500 de lloguer. Algunes Fundacions tenien concertats habitatges amb entitats que donen sostre a persones/famílies en risc d’exclusió, o comparteixen habitatge

Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a Drogodependents de Catalunya

La Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció de Catalunya neix  l’any 2001 com a grup de treball, i es formalitza legalment com a associació el gener del 2008. Actualment la formen 11 entitats que gestionen serveis professionals de Comunitat Terapèutica, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents, per a la rehabilitació y reinserció de persones amb conductes adictives. Totes les entitats de la Coordinadora treballen en coordinació i col·laboració amb altres serveis i entitats de la XAD, xarxa pública de Catalunya. 

 

Creu Roja

La Creu Roja és un moviment internacional amb presència a més de 180 països. A Catalunya compta amb 112 delegacions, i hi actua des de 1863 com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, que dóna respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals.

 

Discapacitat Intel·lectual Catalunya - DINCAT

Dincat agrupa prop de 300 entitats sense ànim de lucre que donen servei a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Des de les entitats s’atenen més 30.000 persones, on hi treballen al voltant de 5.000 professionals. Dincat vetlla per la defensa, l’exercici ple dels drets, i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i les seves famílies.

 

Cooperatives d'iniciativa social - Fed. de cooperatives de Treball de Catalunya

És la Sectorial d'Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Està formada per 125 cooperatives no lucratives i treballa a l’interior de la Federació per avançar en el desenvolupament d’un model propi de gestió dels serveis d’atenció a les persones. La Federació de Cooperatives de Treball és una organització empresarial dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l'economia i la nostra societat en base a principis democràtics. Les cooperatives promouen la participació de les persones membres, l'ocupació estable, la innovació, l'arrelament al territori i el desenvolupament local.

 

Entitats Catalanes d’Acció Social - ECAS

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat. ECAS va néixer el juny de 2013 i actualment en formen part un centenar d’entitats.

Escoltes Catalans - Fundació Catalana d’Escoltisme Laic Josep Carol

Escoltes Catalans és l’associació laica de l’escoltisme català que aplega 4.000 infants i joves en més de 42 agrupaments d’arreu del país. La Fundació Escolta Josep Carol és una entitat creada per Escoltes Catalans per promoure l’educació dels infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors de l’escoltisme.

 

Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya - FATEC

La Federació d' Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) és una entitat sense ànim de lucre, que agrupa més de 544 associacions i casals de persones grans del nostre país. Impulsa activitats en favor de la promoció i integració de les persones grans a la nostra societat, promou les relacions entre les tres edats gestionant temes amb el mon juvenil i associatiu, donant suport a la vida activa de la gent gran, presta serveis diversos i formació als seus socis i cerca millores i solucions a problemes concrets mantenint una interlocució regular amb els diversos poders públics i els àmbits parlamentaris.

 

Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes - FACEPA

La Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) és una federació de 14 entitats sense ànim de lucre que treballen bàsicament en el camp de l’educació i la cultura per promoure la superació de les desigualtats socials, la participació ciutadana en tots els seus àmbits i les relacions solidàries entre persones i col·lectius.

 

Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya – FAFAC

La Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC) és una organització de caràcter no lucratiu que treballa contra els múltiples efectes que produeixin les demències. A més, serveix de nexe d’unió entre 12 associacions de familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències. Treballa també per sensibilitzar la societat, ajudar en investigació i reclamar a les administracions les ajudes necessàries perquè tant el malalt, com els familiars i els cuidadors, visquin aquesta malaltia amb qualitat i dignitat humana.

Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer - FECEC

La Federació Catalana d’entitats contra el Càncer (FECEC) és una entitat sense ànim de lucre que integra els esforços en la lluita contra les malalties oncològiques de les seves 15 entitats membres. La Federació treballa principalment en quatre àrees: la divulgació i la prevenció, la recerca psicosocial, el foment del voluntariat i els supervivents, per portar a terme la seva missió fundacional.

 

Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent – FCD

La Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent (FCD) agrupa 25 entitats sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit de les drogodependències en el camp de la prevenció, l'atenció i la inserció a Catalunya. Entre totes despleguen un ampli ventall de serveis, projectes i programes d'atenció orientades a persones amb perfils diversos.

 

Federació Catalana de Donants de Sang

La Federació Catalana de Donants de Sang pretén divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat per assolir una conscienciació ètica i responsable de la donació altruista de sang i plasma a Catalunya. Agrupa més de 35 associacions de donants de sang presents a tot el territori català.

 

Federació Catalana de Voluntariat Social – FCVS

La FCVS treballa des del 1989 a tot el territori català per a la promoció del voluntariat social i el reconeixement de la seva importància com a xarxa transformadora, agent promotor de canvis socials i protagonista de l'acció entre els més desafavorits. Agrupa prop de 300 entitats socials, amb seu a Catalunya, que treballen a nivell social i promouen el voluntariat en diferents àmbits: addiccions, cooperació, discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, dona, drets humans, infància i joventut, persones grans, persones immigrades, persones privades de llibertat, pobresa i salut. És una xarxa oberta a totes les entitats i associacions d'àmbit social, voluntaris i voluntàries i a tothom que tingui interès pel món del voluntariat.

 

Federació Catalana de Llars de Salut Mental

L’Associació Catalana de Llars de Salut Mental es constitueix el Desembre de 2008, neix com una Associació d’Entitats dedicades a la gestió de Llars,  que actualment atén un col·lectiu de 500 persones, aproximadament, amb Trastorn Mental Sever. És una Entitat de caràcter voluntari, sense ànim de lucre.

Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes

La UDP és una organització que defensa els drets de les persones pensonistes i de la gent gran en general, i promou la millora del seu benestar. La Federació Catalana fou creada l’any 2008 i agrupa 12 associacions territorials, les quals compten amb més de 50.000 persones jubilades i pensionistes afiliades.

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits - FEPA

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) es va constituir el 1999 i té com missió representar, defensar i promocionar les entitats que atenen a joves tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió social a partir de 16 anys, en procés d’emancipació i autonomia, així com oferir recursos i serveis que donin resposta a les necessitats plantejades. Actualment aglutina 61 entitats de tot l’estat espanyol.

 

Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència - FEDAIA

La Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) és una federació sense ànim de lucre nascuda l’any 1994 que agrupa i representa 90 entitats d’iniciativa social d’arreu de Catalunya que treballen amb infants, adolescents i joves desemparats o en risc d’exclusió social i les seves famílies. En aquest àmbit, és l’agent social referent a Catalunya i treballa amb el suport, la col·laboració i el reconeixement de les diferents organitzacions del tercer sector i les diferents administracions competents

Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat - FEATE

FEATE és una Federació que agrupa a entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, que presta serveis al sector de la gent gran, i defensa els interessos del seus associats. Té 58 entitats federades .

 

Federació d'Empreses d'Inserció - FEICAT

Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya – FEDELATINA

Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya (FEDELATINA) engloba més de 65 associacions dedicades a la integració i la cohesió social de la societat catalana envers les persones immigrades que provenen de d’Amèrica Llatina i les retornades. Neix amb clara vocació democràtica i amb valors de transparència, pluralitat i representativitat per a reconèixer plenament els interessos generals d’aquests col·lectius.

 

Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família – FOCAGG

La Federació d' Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG) és una entitat que desenvolupa a tot Catalunya programes encaminats a dinamitzar, representar, donar suport i facilitar informació a les 38 entitats federades, així com fer arribar les inquietuds dels col·lectius representats a les administracions i a la societat en general

Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies similars - FEPCCAT

La Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT) es constitueix l'any 2000 amb la intenció d'aglutinar les entitats catalanes que tenen com a objecte la defensa dels drets i interessos de les persones amb paràlisi cerebral o etiologies similars, l’assistència, la promoció de la seva autonomia, la inclusió social i laboral i en definitiva, la millora de la seva qualitat de vida. La FEPCCAT forma part de la Confederació estatal ASPACE. Està formada per 30 entitats.

 

Federació Salut Mental Catalunya

Fòrum de Salut Mental

El Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya és una associació sense afany de lucre, d’entitats d’iniciativa cívica proveïdores de serveis d’assistència pública en salut mental, concertades amb els diferents àmbits de l’administració catalana que donen resposta a l’atenció a la salut mental, tant a nivell sanitari com social i laboral. Fundada l’any 1994, en l’actualitat té 22 entitats adherides amb més de 200 serveis concertats i diversos programes assistencials, docents i de recerca distribuïts per tot Catalunya.

 

Fundesplai

La Fundació Catalana de l’Esplai es va constituir l’any 1996 amb la missió d’educar els infants i els joves en el lleure i promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i d’inclusió social. La Fundació és el resultat i suma d’un conjunt d’entitats i projectes, amb més de trenta anys d’història, que han sumat esforços entorn uns mateixos objectius. Treballa amb la comunitat educativa, amb la xarxa social i amb les administracions públiques, amb una orientació i presència especial en els territoris i col·lectius més necessitats. Formada per més de 60 esplais i serveis.

 

Fundació Pere Tarrés – Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Centres d’Esplai

És una entitat no lucrativa d’acció social i educativa que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure d’infants i joves. Amb el temps, la seva acció s’ha ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca, l’acció socioeducativa i la gestió en el Tercer Sector. La seva tasca està avalada per més 50 anys d’experiència, i pels més de 430.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any participen als diferents projectes i serveis. La Fundació Pere Tarrés - Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Centres d’Esplai federa i adhereix uns 230 centres d’esplai i centres socioeducatius.

 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya – Fundació Josep Sans

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya és una entitat d’educació en el lleure sense ànim de lucre que ofereix als nens, nenes i joves l’aventura de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta i guia, per mitjà de 150 agrupaments en tot el territori de Catalunya. La Fundació Josep Sans és una entitat sense afany de lucre d’àmbit català, que té com a missió col·laborar en l’educació dels infants i joves mitjançant el suport a moviments i institucions de joventut catalanes que emprin el mètode escolta i guia.

 

Moviment Laic i Progressista – MLP

El Moviment Laic i Progressista (MLP) es defineix com una eina per a una transformació en profunditat de la societat partint de la base de l’ideari laic i progressista. Actualment, les entitats de l'MLP agrupen 180 associacions i projectes locals d’educació, cultura i transformació social. Les organitzacions associen un total de 20.000 membres i donen servei a més de 200.000 persones usuàries. Les entitats treballen per voluntat pròpia, per actuar coordinadament des de diferents perspectives de l’activisme social i cultural tot generant sinèrgies per ser més fortes i més lliures, i optimitzar i compartir esforços, recursos, capital humà.

 

ONCE Catalunya

ONCE Catalunya treballa per a la consecució de l’autonomia personal i la plena integració de les persones cegues o amb deficiències visuals greus. Els seus projectes treballen per a la inclusió educativa; formació i inserció laboral; rehabilitació integral; autonomia personal; accessibilitat universal; impuls de la I+D;promoció de fons bibliogràfics accessibles i de l’accés a la cultura; impuls de la pràctica de l’esport; millora de la percepció social de la ceguesa. Formada per 20 agències administratives i delegacions.

 

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu és una institució religiosa que, sota el concepte d'Hospitalitat, té cura de l'acollida, de la promoció de la salut, de l'acompanyament i del compromís en les realitats més vulnerables de la nostra societat. La seva tasca és visible a través de centres assistencials, hospitals, serveis socials i comunitats de religiosos. Es tracta de centres plurals amb un compromís social compartit en molts casos amb altres institucions de caràcter públic, eclesial o privades amb les que existeix una afinitat en la motivació i una visió compartida.

 

UNICEF – Comitè Catalunya

Entitat que representa a l’organisme de Nacions Unides dedicat a la promoció i protecció dels drets dels infants arreu del món i que, a Catalunya, treballa en la generació de coneixement i sensibilització sobre la infància i els seus drets, en la millora de les polítiques d’infància estatals, autonòmiques i locals per tal que apliquin la Convenció sobre els Drets de l’Infant, i en la captació de fons públics i privats per a programes de cooperació internacional i emergències adreçats a la supervivència i al desenvolupament de la infància.

 

Voraviu

Voraviu és una entitat que coordina els esforços de 6 organitzacions que treballen per a la integració social i laboral de les persones amb intel·ligència límit i millorar la seva qualitat de vida, així com promoure un millor coneixement i conscienciació de la realitat del col·lectiu al qual nosaltres atenem i que es troba en terra de ningú.

 

 
© Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya